Wtorek, 22 maja 2018 r. Imieniny Heleny, Wiesławy, Romy

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Turnusy

Turnus rehabilitacyjny jest to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnus trwa 14 dni.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Dofinansowanie może również objąć opiekuna osoby niepełnosprawnej (osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoby do 16-tego roku życia) jeżeli taka opieka jest konieczna i zostanie wskazana oraz uzasadniona przez lekarza wypełniającego skierowanie na turnus.

Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszana jest przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" i na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl/pl/wplaty-obowiazkowe-pra/zalatwianie-spraw-w-kw/252,Przecietne-wynagrodzenie.html.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

Ważne!

To osoba niepełnosprawna decyduje o terminie wyjazdu, miejscu i ośrodku, do którego chce pojechać. Wybrany ośrodek będzie leczył posiadane schorzenia oraz posiadał uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych (OD i OR).

Miejsce i termin turnusu osoba niepełnosprawna wybiera po otrzymaniu dofinansowania.

W przypadku posiadania przez osobę niepełnosprawną orzeczenia wydanego na czas określony turnus musi odbyć się w czasie trwania orzeczenia. Skrócenie uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej i opiekuna z przyczyn innych niż losowe powoduje, iż koszty pobytu na turnusie ponosi w/wym. osoba.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (DOC - 53 KB)

Pouczenie do oświadczenia o dochodach (DOCX - 21 KB)

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań ze środków PFRON należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie centrum lub telefonicznie 24 267-68-34.

18.04.2018

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***