Poniedziałek, 26 stycznia 2015 r. Imieniny Pauli, Polikarpa, Pauliny

Baner powitalny

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Turnusy

Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszana jest przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na stronie internetowej http://www.e-pfron.pl/epfronweb/sites/epfront/aktualnosci/przecietne_wynagrodzenia.html

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

Podstawą prawną do obliczania wysokości dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym są:

Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych może być udzielone jeżeli dochód netto osoby niepełnosprawnej za rok poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza:

W przypadku przekroczenia dochodu istnieje możliwość pomniejszenia dofinansowania o kwotę przekroczenia w/wym. dochodu. Istnieje możliwość podwyższenie przez pcpr dofinansowania do kwoty 35% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku trudnej sytuacji finansowej osoby niepełnosprawnej.

Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Turnus rehabilitacyjny jest to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnus trwa 14 dni.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Dofinansowanie może również objąć opiekuna osoby niepełnosprawnej (osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoby do 16-tego roku życia)  jeżeli taka opieka jest konieczna i zostanie wskazana oraz uzasadniona przez lekarza wypełniającego skierowanie na turnus.

Skrócenie uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej i opiekuna z przyczyn innych niż losowe powoduje, iż koszty pobytu na turnusie ponosi w/wym. osoba.

Ważne!

To osoba niepełnosprawna decyduje o terminie wyjazdu, miejscu i ośrodku, do którego chce pojechać. Jednym warunkiem jest, aby wybrany ośrodek leczył posiadane schorzenia oraz posiadał uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych (OD i OR).

Miejsce i termin turnusu osoba niepełnosprawna wybiera po otrzymaniu dofinansowania.

W przypadku posiadania przez osobę niepełnosprawną orzeczenia wydanego na czas określony turnus musi odbyć się w czasie trwania orzeczenia.

Osobie niepełnosprawnej wyjazd na turnus rehabilitacyjny przysługuje raz na rok kalendarzowy.

Wniodek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań ze środków PFRON należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, pokój 523. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie centrum lub telefonicznie 24 267–68–34.

18.03.2014

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***