Piątek, 27 listopada 2015 r. Imieniny Waleriana, Wirgiliusza, Ody

Baner powitalny

Szukaj w serwisie

Dział Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej - Turnusy

Turnus rehabilitacyjny jest to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnus trwa 14 dni.

Osoba niepełnosprawna chcąc uzyskać dofinansowanie musi złożyć do PCPR wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

Dofinansowanie może również objąć opiekuna osoby niepełnosprawnej (osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoby do 16-tego roku życia) jeżeli taka opieka jest konieczna i zostanie wskazana oraz uzasadniona przez lekarza wypełniającego skierowanie na turnus.

Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszana jest przez Prezesa GUS w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" i na stronie internetowej http://www.pfron.org.pl/pl/wplaty-obowiazkowe-pra/zalatwianie-spraw-w-kw/252,Przecietne-wynagrodzenie.html.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawna lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Ważne!

To osoba niepełnosprawna decyduje o terminie wyjazdu, miejscu i ośrodku, do którego chce pojechać. Jednym warunkiem jest, aby wybrany ośrodek leczył posiadane schorzenia oraz posiadał uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych (OD i OR).

Miejsce i termin turnusu osoba niepełnosprawna wybiera po otrzymaniu dofinansowania.

W przypadku posiadania przez osobę niepełnosprawną orzeczenia wydanego na czas określony turnus musi odbyć się w czasie trwania orzeczenia. Skrócenie uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej i opiekuna z przyczyn innych niż losowe powoduje, iż koszty pobytu na turnusie ponosi w/wym. osoba.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (DOC - 82 KB)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zadania, którego dotyczy wniosek (DOC - 29 KB)

Oświadczenie o pobieraniu nauki (DOC - 25 KB)

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych zadań ze środków PFRON należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, pokój 523. Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie centrum lub telefonicznie 24 267-68-44.

29.01.2015

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***