Wtorek, 22 maja 2018 r. Imieniny Heleny, Wiesławy, Romy

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

Szkolenie - warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla kandydatów na rodziny wspierające w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 1 - Wsparcie rodziny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na terenie Gminy Bulkowo w dniu 28 kwietnia 2018 r. zostało zorganizowane pierwsze z cyklu 10 szkoleń (warsztatów kompetencji opiekuńczo-wychowawczych) dla 5 kandydatów na rodziny wspierające.

Więcej informacji o szkoleniu - warsztatach kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla kandydatów na rodziny wspierające.

14.05.2018


Szkolenie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W ramach realizacji zadania nr 3 - Deinstytucjonalizacja usług - tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej projektu "Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach szkolenia dla 10 osób - kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (rodziny zastępcze niezawodowe i rodziny zastępcze zawodowe).

Więcej informacji o szkoleniu kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

11.05.2018


Informacja z realizacji w roku 2017 „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014-2019”

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 ) powiat płocki zobowiązany jest do udostępnienia na potrzeby Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu w Płocku programów oraz rocznej informacji z ich realizacji.

W związku z tym bardzo proszę o przekazanie w formie ANKIETY informacji z realizacji „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014-2019” za rok 2017.

Przekazane przez Państwa informacje posłużą ocenie skuteczności i efektywności realizowanych zadań, oszacowaniu postępu i skutków działań w ramach wyżej wymienionego Programu oraz uwzględnieniu ujawnionych nowych okoliczności i problemów, których nie można było przewidzieć i zaplanować podczas opracowywania Programu i które należy wziąć pod uwagę w trakcie jego trwania. Ocena realizacji Programu będzie dokonywana przez Radę Powiatu w Płocku po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wypełnioną ANKIETĘ należy odesłać w terminie do 27 kwietnia 2018 roku na adres:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 57 A
09-400 Płock

z dopiskiem ANKIETA
lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr@pcpr.plock.pl.

Ankieta do pobrania (DOC - 135 KB)

13.04.2018


Informacja o zmianie adresu siedziby PCPR w Płocku

Wersja tekstowa informacji o zmianie adresu siedziby PCPR w Płocku (DOCX - 53 KB)

05.04.2018


„Panel konsultacyjno-doradczy”

W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 16 marca 2018 r. odbył się „Panel konsultacyjno-doradczy”, zorganizowany w Hotelu Petropol w Płocku, dla 45 uczestników Projektu z 45 osobami z otoczenia i 30 osób tj. personelu projektu, specjalistów i przedstawicieli instytucji. Celem spotkania była integracja, zwiększanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczestników, orientacja na zdobywanie wiedzy, niepoprzestawanie w rozwijaniu własnych kompetencji i motywowanie do aktywnych poszukiwań różnorodnych form wsparcia z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.

Więcej informacji o „Panelu konsultacyjno-doradczym”.

20.03.2018


UWAGA STUDENCI !!!
Nabór wniosków na semestr letni w ramach "AKTYWNEGO SAMORZĄDU" rozpoczęty

Uprzejmie informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uruchomiło nabór wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu "Aktywny samorząd" - moduł II dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w godzinach od 8.30 do 14.30 lub na pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie:

od dnia 9 MARCA do 30 MARCA 2018 r.

Szczegółowe informacje o realizacji programu w 2018 r. oraz wzory wniosków dostępne są na stronie w zakładce „Aktywny samorząd”.

12.03.2018


III Bieg Charytatywny „Razem Dla Autyzmu”

Klub Rodziców Dzieci z Autyzmem Płock w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Świadomości Autyzmu, planuje zorganizować kampanię informacyjną na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu.

8 kwietnia 2018 r. na terenie malowniczego Brudzyńskiego Parku Krajobrazowego w Radotkach zorganizowany zostanie III Bieg Charytatywny „Razem Dla Autyzmu”. Uczestnictwo w biegu będzie odpłatne, a środki zebrane w ten sposób przeznaczone zostaną na turnus terapeutyczno - integracyjny. Dla uczestników przygotowane będą liczne atrakcje. Dla najmołodszym uczestników nieodpłatna rywalizacja na dystansie ok. 100m, a dla starszych sportowców - wyzwanie w postaci charytatywnego biegu na odcinku ok. 5 km.

Organizacja takiego przedsięwzięcia wymaga środków finansowych. Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć wkładem finansowym inicjatywę, Klub Rodziców Dzieci z Autyzmem będzie bardzo wdzięczny za okazaną pomoc.

Odpowiedzi należy udzielić do dnia 01 lutego 2018r. telefonicznie pod numerem telefonu: 500-663-836 lub na adres mailowy: dorota.rzysko@gmail.com. W mailach mogą Państwo przesłać logo, które będzie widniało na plakatach.

Pomoc można kierować na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzicom „SILNI RAZEM”, ul. Owocowa 19, 09-407 Płock
KRS 0000215779
Regon 611045691
NR KONTA: 26 1540 1290 2001 5970 5859 0009
z dopiskiem: „Bieg KR Autyzm/Płock”

18.01.2018


Zaproszenie do projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”. Projekt skierowany jest do osób wykluczonych społecznie i zawodowo. Celem projektu jest pomoc osobom najbardziej potrzebującym w tym m.in. osobom otrzymującym świadczenia socjalne, bezrobotnym z ustalonym III profilem pomocy, osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W ramach projektu oferujemy szeroki zakres wsparcia, dzięki któremu Uczestnicy otrzymają realną szansę na aktywizację społeczną i zawodową. Bardziej szczegółowy opis grupy docelowej projektu i oferowanych form wsparcia znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: http://vision-consulting.pl/aktywne-przeciwdzialanie-wykluczeniu/.

Projekt „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa 9.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Profil uczestnika projektu iformy wsparcia (DOCX - 15 KB)

Plakat projektu „Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu”

29.12.2017


Bezpłatne szkolenia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka rozpoczęła realizację trzech projektów specjalistycznych - specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Rekrutujemy uczestników do projektów:

  1. KATOWICE - Specjalista pracy socjalnej z osobą i rodziną z problemem przemocy, nr umowy POWR.02.05.00-00-0118/17-00, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy.
  2. SZCZECIN - Specjalista pracy socjalnej z osobami starszymi, nr umowy POWR.02.05.00-00-0120/17-00, szkolenie z zakresu II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny, specjalność: praca socjalna z osobami starszymi.
  3. WARSZAWA - Specjalista pracy socjalnej, nr umowy POWR.02.05.00-00-0117/17-00, szkolenie z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

Szkolenia specjalizacyjne (I i II stopnia w zawodzie pracownik socjalny) są skierowane dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy są zatrudnieni na stanowiskach pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Szkolenia są bezpłatne.

Rekrutacja ma charakter ogólnopolski, a uczestnikom szkoleń zostanie zapewnione dodatkowe wsparcie: materiały dydaktyczne i wyżywienie oraz w uzasadnionych przypadkach zakwaterowanie i zwrot kosztów dojazdu.

Jeśli chcą poznać Państwo więcej szczegółów lub zapisać się na szkolenie, zapraszamy na stronę: http://pracownik-socjalny.wspkorczak.eu/

15.12.2017


Uwaga!
Program wyrównywania różnic między regionami III - 2018

Uprzejmie informujemy, iż rusza kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w roku 2018 r.

Samorząd Powiatu Płockiego będąc Realizatorem Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III ogłasza nabór wniosków do w/w programu.

Wnioski proszę składać w terminie od 1 listopada 2017 r. do dnia 30 stycznia 2018 r.

Więcej informacji o programie wyrównywania różnic między regionami III - 2018.

26.10.2017


Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Informujemy, iż z dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności tj. od dnia 1 września 2017 roku obowiązuje nowy wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej - do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Dodatkowe informacje:

08.09.2017


Archiwum aktualności - 2018 r.

Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***