Poniedziałek, 1 września 2014 r. Imieniny Bronisławy, Idziego, Bronisza

Baner powitalny

Szukaj w serwisie

Aktualności

Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego

Wszystkie domy świadczą zgodnie z poziomem obowiązujących standardów usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, a zakres i formy świadczonych usług są dostosowywane do indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców.

Domy powiatu płockiego mają szczególnie bogatą ofertę w zakresie usług wspomagających. Wysoki poziom zajęć terapeutycznych ma swoje odzwierciedlenie w uzyskiwanych nagrodach, wyróżnieniach itp. Na uwagę zasługują osiągnięcia sportowe i artystyczne mieszkańców domów oraz organizowane w placówkach cykliczne imprezy kulturalno-sportowe z udziałem środowiska lokalnego.

Informacja o wolnych miejscach w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego (PDF - 2,15 MB)

29.08.2014


Zmiany przepisów dotyczące kart parkingowych wydawanych osobom niepełnosprawnym

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1446), informujemy iż obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 r. Natomiast nowe karty parkingowe będą obowiązywały od 01.07.2014 r.

Organem wydającym kartę parkingową będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Wolskiego 4 , 09-400 w Płocku. pok. 1-7 (budynek parterowy).

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 24 364-02-54, 24 364-02-58, 24 364-02-59.

OBSŁUGA INTERESANTÓW: pok. nr 7
poniedziałek - środa w godz. 8:15 - 15:00
czwartek w godz. 10:15 - 17:00
piątek w godz. 8:45 - 15:00

26.06.2014


Równi na rynku pracy

Poczuj się „Równym na rynku pracy” - ruszamy z nowym projektem w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”. Chwyć wiatr w żagle i dogoń marzenia.

Sprawdź czy spełniasz kryteria!

Pomożemy Ci całkowicie bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe!
Dzięki programowi „Gwarancje dla Młodzieży” uzupełnisz lub podniesiesz swoje kwalifikacje oraz zdobędziesz płatny staż u pracodawcy!!!

Zobacz co proponujemy i jak wiele możesz zyskać!

Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będzie realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej. Młodzi ludzie w wieku 18-24 lata będą mieli szansę całkowicie bezpłatnie uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Logo OHP CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W PŁOCKU
ul. 3- go Maja 18, 09-402 Płock
tel./fax: 24 264 05 42
e-mail: ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl

26.08.2014


Projekt „Nowy zawód - Nowa praca”

Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Pokolenia Kolumbów w Płocku realizuje projekt „Nowy zawód - Nowa praca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy osoby z powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego na dwa nowe całkowicie bezpłatne kierunki kształcenia: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun/opiekunka środowiskowa. Uczestnikom zapewniamy między innymi: wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne. Rekrutacja od 1 lipca, ilość miejsc ograniczona. Informacji udziela biuro projektu, CKU ul. Jakubowskiego 10, telefon 24 364 78 55. Serdecznie zapraszamy !!!

Plakat zapraszający do udziału w projekcie „Nowy zawód - Nowa praca”

25.08.2014


„Zero Barier - Polska bez ograniczeń” - pierwszy spot TV z komunikacją dla osób głuchych i niewidomych

Fundacja Zero Barier, specjalizująca się w kompleksowej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi oraz promocją aktywnego wypoczynku, przygotowała pierwszy spot telewizyjny skierowany do osób niepełnosprawnych, który wykorzystuje jednocześnie kanały komunikacji z osobami niewidomymi oraz niesłyszącymi. W przekazie oprócz tłumaczenia treści w języku migowym zastosowano również napisy informacyjne oraz audiodeskrypcję.

Kampania społeczna "Zero Barier - Polska bez ograniczeń" skierowana jest do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Promuje stronę internetową www.zerobarier.pl poświęconą miejscom turystycznym przyjaznym niepełnosprawnym. Bohaterami kampanii są osoby, które swoim przykładem pokazują, że niepełnosprawni mogą i chcą być aktywni.

Jak powiedział Maciej Niepogodziński, prezes Fundacji Zero Barier: " W Polsce ciągle rzadko stosuje się przemyślaną i zintegrowaną komunikację z osobami niepełnosprawnymi. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wg danych GUS niepełnosprawnych jest w naszym kraju ponad 4,7 mln osób (czyli ponad 12 % społeczeństwa), z czego prawie 3 mln to osoby z dysfunkcjami ruchu, 1,5 mln to osoby niewidome i słabo widzące, 450 tys. to osoby niesłyszące. Mało też jest specjalistów w tej dziedzinie, dlatego nasza fundacja doradza firmom i instytucjom w skutecznej komunikacji z osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji".

W lipcu i sierpniu materiał emitowany będzie na antenie stacji TVN. Link do spotu "Zero Barier - Polska bez ograniczeń"

Fundacja Zero Barier to organizacja społeczna, której celem jest znoszenie barier i aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez innowacyjne projekty, w tym promocję turystyki i aktywnego wypoczynku. W ramach projektu "Zero Barier - Polska bez ograniczeń", fundacja organizuje konferencje, wydała w wersji drukowanej przewodnik turystyczny dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzi stronę www.zerobarier.pl, promującą miejsca turystyczne przyjazne osobom niepełnosprawnym. Działanie fundacji to także specjalistyczne szkolenia dla firm i instytucji oraz doradztwo w zakresie zintegrowanej komunikacji z osobami z różnego typu dysfunkcjami. Organizacja współpracuje z wieloma ekspertami testując strony internetowe, produkty i usługi oraz miejsca i obiekty pod kątem przystosowań dla osób niepełnosprawnych.

16.07.2014


Forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych”

Forum połączone z konferencją dotyczącą szkód zdrowotnych, trudności szkolnych i wychowawczych u dzieci matek pijących alkohol w ciąży.

10 lipca 2014 roku w Hotelu Herman w Płocku odbyło się forum zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku dla rodzin zastępczych - uczestników projektu - i otoczenia w ramach Programu Aktywności Lokalnej oraz projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym założeniem forum, podobnie jak w latach ubiegłych, było poszerzanie wiedzy z zakresu praw i obowiązków rodzin zastępczych, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tegoroczna edycja została rozszerzona o konferencję dotyczącą problemów zdrowia, edukacji, wychowania, resocjalizacji i usamodzielniania dzieci matek pijących alkohol w ciąży.

Więcej informacji o forum „Prawa i obowiązki rodzin zastępczych”

16.07.2014


Warsztaty podstawowych kompetencji społecznych

W dniach 05-06 lipca 2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zorganizowało warsztaty podstawowych kompetencji społecznych w ramach projektu pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia warsztatowe odbyły się w Ciechocinku w hotelu Łazienki II.

Więcej informacji o warsztatach podstawowych kompetencji społecznych w Ciechocinku

16.07.2014


Rząd przyjął Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Zgodnie z założeniami, realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (KPPPwR) powinna przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stosowanie szerokiego spektrum działań zapewniających ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą. Jednym z ważnych narzędzi jest upowszechnianie programów korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy. Chodzi także o możliwie szerokie propagowanie informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji celów ustawowych oraz celów wskazanych w Programie, określono cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań oraz sprecyzowano oddziaływania wobec różnych grup odbiorców:

  1. Profilaktyka i edukacja społeczna - obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą.
  2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych lub osób niesamodzielnych).
  3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie - obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc.
  4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizatorami Programu są: organy administracji rządowej (przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, a także Prokuratura oraz sądy powszechne) oraz jednostki samorządu terytorialnego (przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych).

16.07.2014


Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym

W dniach 28-29 czerwca 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zrealizowało kolejne zadanie projektu pn.: "Aktywna integracja w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć warsztatowych z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych, które w tym roku odbyły się w Ośrodku Szkoleniowym w Cierszewie.

Warsztaty prowadzili psychologowie i pedagodzy z I Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ąę” w Płocku.

Więcej informacji o warsztatach z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym w Cierszewie

08.07.2014


Warsztaty w ramach wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem

W dniach 31.05.-01.06.2014 r. oraz 07-08.06.2014 r. w Hotelu Austeria w Ciechocinku odbyły się warsztaty z zakresu wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem w ramach projektu pn.: "Aktywna integracja w powiecie płockim" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Więcej informacji o warsztatach w ramach wsparcia grupowego z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem w Ciechocinku

11.06.2014


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji przypadającego na dzień 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich rodzin zastępczych - w uznaniu za trud codziennego wychowania i opieki, za ciepło domowego ogniska, oraz miłość do drugiego człowieka - tego najbardziej bezbronnego i ufnego - dziecka.

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych ale i najtrudniejszych misji jaką może podjąć człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę, wprowadzić je w dorosłe życie, nauczyć szacunku dla drugiego człowieka, to wielka odpowiedzialność ale i radość. Opieka nad dzieckiem to trud, codzienny obowiązek, który jednak daje dużo satysfakcji i wiary we własne siły. To jeden z niewielu darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi gdzie nie tylko się daje ale i wiele otrzymuje.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy Państwu w imieniu własnym, Zarządu Powiatu Płockiego oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Płocku wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia, dla Państwa oraz dzieci, jak również niegasnącego optymizmu i samych szczęśliwych dni.

Małgorzata Lewandowska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Michał Boszko

Starosta Płocki

29.05.2014


Seminarium dotyczące zagrożeń cyberprzestrzeni

16 maja 2014r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się seminarium pt. „Zagrożenia cyberprzestrzeni. Kompleksowy program dla pracowników służb społecznych”, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. W seminarium udział wzięli przedstawiciele służb społecznych z terenu powiatu płockiego.

Więcej informacji o seminarium dotyczącym zagrożeń cyberprzestrzeni oraz zdjęcia

20.05.2014


Szczęśliwa siódemka na zakończenie

W styczniu 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku po raz siódmy rozpoczęło realizację projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII PO KL, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, p.n.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”. Jednocześnie rok 2014 jest ostatnim rokiem realizacji projektu systemowego przez PCPR w Płocku.

Rekrutacja uczestników, przeprowadzona przez zespół projektowy, odbyła się na przełomie stycznia i lutego 2014 roku. W jej wyniku wyłoniono 89 uczestników - beneficjentów projektu:

Więcej informacji o rekrutacji do projektu EFS w 2014 r.

17.04.2014


Plakat zapraszający do składania wniosków w programie „Aktywny Samorząd”

Tekstowa wersja plakatu zapraszającego do składania wniosków w programie „Aktywny Samorząd” (DOC - 131 KB)

13.03.2014


Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***