Niedziela, 29 marca 2015 r. Imieniny Wiktoryna, Helmuta, Ostapa

Baner powitalny

Szukaj w serwisie

Aktualności

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 24 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się spotkanie Starosty Płockiego - Mariusza Bieńka z członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji o spotkaniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zdjęcia na stronie Powiatu Płockiego.

27.03.2015


Spotkanie seminaryjne w ramach specjalistycznego doradztwa

W dniu 11 marca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się spotkanie w ramach Projektu "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu", będące realizacją specjalistycznego wsparcia doradczego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Mazowszu. Organizatorem spotkania było Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Więcej informacji o spotkaniu seminaryjnym w ramach specjalistycznego doradztwa oraz zdjęcia

13.03.2015


Realizacja „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim w roku 2014”

Zgodnie z Art. 35a ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. Nr 127 poz.721 z 2011r. z póź. zm.) powiat płocki zobowiązany jest do „udostępniania na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywaniu właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów oraz rocznej informacji z ich realizacji”.

W związku z powyższym prosimy WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie w terminie do 27 marca 2015 r.

Informacje z ankiety posłużą do zebrania danych celem oceny skuteczności i efektywności realizowanych zadań oraz oszacowania postępu i skutków w ramach wyżej wymienionego Programu.

Wypełniony formularz prosimy o odesłanie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 59
09-400 Płock

z dopiskiem ANKIETA

lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr@pcpr.plock.pl.

Ankieta do pobrania (DOC - 127 KB)

17.02.2015


Zmiany przepisów dotyczące kart parkingowych wydawanych osobom niepełnosprawnym

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1446), informujemy iż obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 czerwca 2015 r. Natomiast nowe karty parkingowe będą obowiązywały od 01.07.2015 r.

Organem wydającym kartę parkingową będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Wolskiego 4 , 09-400 w Płocku. pok. 1-7 (budynek parterowy).

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 24 364-02-54, 24 364-02-58, 24 364-02-59.

OBSŁUGA INTERESANTÓW: pok. nr 7
poniedziałek - środa w godz. 8:15 - 15:00
czwartek w godz. 10:15 - 17:00
piątek w godz. 8:45 - 15:00

26.06.2014


Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego

Wszystkie domy świadczą zgodnie z poziomem obowiązujących standardów usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, a zakres i formy świadczonych usług są dostosowywane do indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców.

Domy powiatu płockiego mają szczególnie bogatą ofertę w zakresie usług wspomagających. Wysoki poziom zajęć terapeutycznych ma swoje odzwierciedlenie w uzyskiwanych nagrodach, wyróżnieniach itp. Na uwagę zasługują osiągnięcia sportowe i artystyczne mieszkańców domów oraz organizowane w placówkach cykliczne imprezy kulturalno-sportowe z udziałem środowiska lokalnego.

Informacja o wolnych miejscach w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego (PDF - 2,15 MB)

29.08.2014


Kronika projektu systemowego „Aktywna integracja w Powiecie Płockim”

Do pobrania:

Prezentacja (PPSX - 27,1 MB)

Prezentacja - wersja tekstowa (DOCX - 137 KB)

12.12.2014


Siódma edycja projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” zakończona!

5 grudnia 2014 roku w Hotelu Tumskim w Płocku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim”. W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku po raz ostatni przystąpiło do realizacji projektu w 7-letniej perspektywie finansowej planowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Więcej informacji o konferencji podsumowującej realizację projektu „Aktywna integracja w powiecie płockim”

09.12.2014


Konferencja dla rodzin zastępczych „Więzi emocjonalne w rodzinie zastępczej”

20 listopada 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyła się konferencja dla rodzin zastępczych z terenu powiatu płockiego o tematyce: "Więzi emocjonalne w rodzinie zastępczej", która została zorganizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”.

Więcej informacji o konferencji dla rodzin zastępczych „Więzi emocjonalne w rodzinie zastępczej”

21.11.2014


Warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych

W dniach 04-05 listopada 2014 r. w Uzdrowisku Termalnym Uniejów - Medical Spa Hotel Lawendowe Termy odbyły się dwudniowe warsztaty z zakresu motywacji i umiejętności psychospołecznych z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, pn.: „Aktywna integracja w powiecie płockim”. Warsztaty zorganizowano dla 15 pełnoletnich wychowanków zastępczych form opieki.

Więcej informacji o warsztatach w Uniejowie

06.11.2014


Seminarium „Kontakt z osobą uwikłaną w przemoc”

25 września 2014r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się kolejne seminarium zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku pt. „Kontakt z osobą uwikłaną w przemoc”. W seminarium udział wzięli przedstawiciele służb społecznych: pracownicy socjalni oraz członkowie Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych z powiatu płockiego.

Seminarium poprowadził Luis Alarcon Arias - psycholog, współzałożyciel Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Podczas trwania seminarium wiele uwagi poświęcono działaniom na rzecz osób uwikłanych w przemoc w powiecie płockim, zaprezentowano filmy, które ukazywały istotę prowadzenia rozmów z osobami będącymi w przemocy.

Zdaniem uczestników seminarium, prezentowane treści dostarczyły bardzo wielu praktycznych wskazówek dot. kontaktu z osobami uwikłanymi w przemoc, a także okazały się bardzo interesujące, a zarazem przydatne w dalszej pracy zawodowej.

08.10.2014


Warsztaty z autoprezentacji oraz wsparcia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych uczestników projektu

W dniach 26-29.09.2014 r. w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „ZAMEK” - Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim odbyły się szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu autoprezentacji, kreowania wizerunku i budowania pewności siebie. Warsztaty przeprowadzono w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim”.

Więcej informacji o warsztatach w Lidzbarku Warmińskim

01.10.2014


Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych

Informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego rozpoczął prowadzenie Grupy Wsparcia dla Rodziców Zastępczych z powiatu płockiego. Poprzez udział w spotkaniach grupy, rodzice zastępczy mają możliwość:

Spotkania odbywają się cyklicznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1300 (siedziba Starostwa Powiatowego w Płocku, sala 602). Terminy kolejnych spotkań:

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych rodziców zastępczych z terenu powiatu płockiego do wzięcia udziału w spotkaniach grupy wsparcia!

29.09.2014


Fundacja Innowacja i Wiedza realizuje projekt „KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE”

Projekt przeznaczony jest dla osób, które są w procesie utraty pracy tj. są w trakcie wypowiedzenia lub zostały poinformowane, że ich umowa o pracę nie zostanie przedłużona. Takim osobom oferujemy:

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumentacja projektu wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się na stronie www.knz.fiiw.pl.

Plakat zapraszający do udziału w projekcie „KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE”

Wersja tekstowa plakatu zapraszającego do udziału w projekcie „KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE”" (PDF - 97 KB)

22.09.2014


Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się

14 września 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wspólnie z Włodarzami Gminy Bielsk zorganizowało siódmy środowiskowy piknik integracyjny, który po raz piąty odbył się w Bielsku. Piknik przeznaczony był dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, rodzin zastępczych oraz osób usamodzielniających się z rodzin zastępczych.

Impreza odbyła się w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim” współfinansowanego z budżetu Powiatu Płockiego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o Środowiskowym Pikniku Integracyjnym w Bielsku

17.09.2014


Turnus rehabilitacyjny w Darłowie

W dniach 17-31 sierpnia 2014 r. w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym PIRAMIDA I w Darłowie odbył się czternastodniowy turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych - uczestników projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pn. „Aktywna integracja w powiecie płockim”.

Organizatorem turnusu był Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Spółka z o.o. Zakład Pracy Chronionej w Katowicach, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w lipcu 2014 r. Turnus był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji o turnusie rehabilitacyjnym w Darłowie

12.09.2014


Równi na rynku pracy

Poczuj się „Równym na rynku pracy” - ruszamy z nowym projektem w ramach „Gwarancji dla Młodzieży”. Chwyć wiatr w żagle i dogoń marzenia.

Sprawdź czy spełniasz kryteria!

Pomożemy Ci całkowicie bezpłatnie zdobyć nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe!
Dzięki programowi „Gwarancje dla Młodzieży” uzupełnisz lub podniesiesz swoje kwalifikacje oraz zdobędziesz płatny staż u pracodawcy!!!

Zobacz co proponujemy i jak wiele możesz zyskać!

Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będzie realizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla młodzieży” - inicjatywy Komisji Europejskiej. Młodzi ludzie w wieku 18-24 lata będą mieli szansę całkowicie bezpłatnie uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Logo OHP CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W PŁOCKU
ul. 3- go Maja 18, 09-402 Płock
tel./fax: 24 264 05 42
e-mail: ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl

26.08.2014


Projekt „Nowy zawód - Nowa praca”

Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Pokolenia Kolumbów w Płocku realizuje projekt „Nowy zawód - Nowa praca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy osoby z powiatu płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego na dwa nowe całkowicie bezpłatne kierunki kształcenia: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun/opiekunka środowiskowa. Uczestnikom zapewniamy między innymi: wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne. Rekrutacja od 1 lipca, ilość miejsc ograniczona. Informacji udziela biuro projektu, CKU ul. Jakubowskiego 10, telefon 24 364 78 55. Serdecznie zapraszamy !!!

Plakat zapraszający do udziału w projekcie „Nowy zawód - Nowa praca”

25.08.2014


„Zero Barier - Polska bez ograniczeń” - pierwszy spot TV z komunikacją dla osób głuchych i niewidomych

Fundacja Zero Barier, specjalizująca się w kompleksowej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi oraz promocją aktywnego wypoczynku, przygotowała pierwszy spot telewizyjny skierowany do osób niepełnosprawnych, który wykorzystuje jednocześnie kanały komunikacji z osobami niewidomymi oraz niesłyszącymi. W przekazie oprócz tłumaczenia treści w języku migowym zastosowano również napisy informacyjne oraz audiodeskrypcję.

Kampania społeczna "Zero Barier - Polska bez ograniczeń" skierowana jest do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Promuje stronę internetową www.zerobarier.pl poświęconą miejscom turystycznym przyjaznym niepełnosprawnym. Bohaterami kampanii są osoby, które swoim przykładem pokazują, że niepełnosprawni mogą i chcą być aktywni.

Jak powiedział Maciej Niepogodziński, prezes Fundacji Zero Barier: " W Polsce ciągle rzadko stosuje się przemyślaną i zintegrowaną komunikację z osobami niepełnosprawnymi. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wg danych GUS niepełnosprawnych jest w naszym kraju ponad 4,7 mln osób (czyli ponad 12 % społeczeństwa), z czego prawie 3 mln to osoby z dysfunkcjami ruchu, 1,5 mln to osoby niewidome i słabo widzące, 450 tys. to osoby niesłyszące. Mało też jest specjalistów w tej dziedzinie, dlatego nasza fundacja doradza firmom i instytucjom w skutecznej komunikacji z osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji".

W lipcu i sierpniu materiał emitowany będzie na antenie stacji TVN. Link do spotu "Zero Barier - Polska bez ograniczeń"

Fundacja Zero Barier to organizacja społeczna, której celem jest znoszenie barier i aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez innowacyjne projekty, w tym promocję turystyki i aktywnego wypoczynku. W ramach projektu "Zero Barier - Polska bez ograniczeń", fundacja organizuje konferencje, wydała w wersji drukowanej przewodnik turystyczny dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzi stronę www.zerobarier.pl, promującą miejsca turystyczne przyjazne osobom niepełnosprawnym. Działanie fundacji to także specjalistyczne szkolenia dla firm i instytucji oraz doradztwo w zakresie zintegrowanej komunikacji z osobami z różnego typu dysfunkcjami. Organizacja współpracuje z wieloma ekspertami testując strony internetowe, produkty i usługi oraz miejsca i obiekty pod kątem przystosowań dla osób niepełnosprawnych.

16.07.2014


Rząd przyjął Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020

Zgodnie z założeniami, realizacja Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (KPPPwR) powinna przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stosowanie szerokiego spektrum działań zapewniających ochronę i pomoc osobom dotkniętym przemocą. Jednym z ważnych narzędzi jest upowszechnianie programów korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowanie metod wychowawczych bez użycia przemocy. Chodzi także o możliwie szerokie propagowanie informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym realizacji celów ustawowych oraz celów wskazanych w Programie, określono cztery podstawowe obszary zawierające kierunki działań oraz sprecyzowano oddziaływania wobec różnych grup odbiorców:

  1. Profilaktyka i edukacja społeczna - obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą.
  2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych lub osób niesamodzielnych).
  3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie - obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc.
  4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Realizatorami Programu są: organy administracji rządowej (przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, a także Prokuratura oraz sądy powszechne) oraz jednostki samorządu terytorialnego (przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych).

16.07.2014


Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***