Sobota, 1 października 2016 r. Imieniny Danuty, Remigiusza, Romana

Baner powitalny

Szukaj w serwisie

Aktualności

Zmiany harmonogramu pracy Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego we wrześniu 2016 r.

Poradnictwo psychologiczne:
Środa 13:00 - 17:00
Piątek 14:00 - 17:00
*Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym nr tel. 24 267-68-37 lub 24 267-68-30.

Poradnictwo rodzinne:
Wtorek 14:00 - 17:00
Czwartek 14:00 - 17:00

Poradnictwo prawne:
Poniedziałek 10:00 - 14:00
Piątek 13:00 - 17:00
*Najlepszą formą kontaktu jest umówienie się telefonicznie na dzień i godzinę, tel. 24 267-68-37 lub 24 267-68-30.

06.09.2016


Bezpłatne konsultacje z psychologiem i logopedą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku jako partner projektu „Dziecko. Prawidłowy rozwój” zaprasza zainteresowane rodziny z terenu powiatu płockiego do zapoznania się z ofertą bezpłatnych konsultacji z psychologiem i logopedą. Projekt dotyczy wspomagania rozwoju dziecka oraz jego adaptacji w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Celem specjalistycznych konsultacji jest zwiększenie dostępności do bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz pomoc rodzicom/opiekunom w eliminowaniu sytuacji, w których brak wsparcia skutkuje generowaniem i kumulacją trudności wychowawczych. Projekt zapewnia korzystania przez rodziców/opiekunów z porad, informacji i konsultacji udzielanych przez specjalistów.

Konsultacje odbywają się w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, al. Kilińskiego 12.

Bliższe informacje oraz zapisy na specjalistyczne konsultacje można dokonać pod nr tel. 24 366 41 35.

Plakat promujący projekt „Dziecko. Prawidłowy rozwój”

06.09.2016


Uwaga! "Aktywny Samorząd" - wzory formularzy dla obszaru C3 i C4

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

14.07.2016


Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

27 czerwca 2016 r. na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego nr 1 w Nowym Bronowie odbył się Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka

Więcej informacji o pikniku na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

29.06.2016


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

31 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyła się konferencja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Więcej informacji o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

01.06.2016


500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

1. Dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Dodatek wychowawczy przyznaje się:

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego składać należy w terminie od 1 kwietnia 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania - wzór wniosku do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

2. Dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, w wieku do ukończenia 18 roku życia. Dodatek do zryczałtowanej kwoty przyznaje się:

Wniosek o przyznanie dodatku do zryczałtowanej kwoty składać należy w terminie od 1 kwietnia 2016r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania - wzór wniosku do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Baner 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Więcej informacji o 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej.

08.03.2016


Informator dotyczący podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Płockim

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (DZ. U. z 2005 r. nr 180, poz.1493 z późn. zm.) do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dlatego też w imieniu Powiatu Płockiego zadanie to będzie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku - ul. Bielska 59, 09-400 Płock; tel. 24 267-68-28; e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl; adres strony internetowej: www.pcpr.plock.pl.

Program realizowany będzie w okresie od września do grudnia 2015r. dla 9 osób. Spotkania będą odbywały się na terenie gminy Gąbin, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Stary Rynek 14, 09 530 Gąbin.

Podstawowym celem oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy.

Cel główny ukierunkowany jest na rozpoznanie i zmianę zachowań, postaw osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegółowe cele programu:

14.07.2015


Zmiany przepisów dotyczące kart parkingowych wydawanych osobom niepełnosprawnym

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2013.1446), informujemy iż obecnie obowiązujące karty parkingowe stracą ważność 30 czerwca 2015 r. Natomiast nowe karty parkingowe będą obowiązywały od 01.07.2015 r.

Organem wydającym kartę parkingową będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Wolskiego 4 , 09-400 w Płocku. pok. 1-7 (budynek parterowy).

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 24 364-02-54, 24 364-02-58, 24 364-02-59.

OBSŁUGA INTERESANTÓW: pok. nr 7
poniedziałek - środa w godz. 8:15 - 15:00
czwartek w godz. 10:15 - 17:00
piątek w godz. 8:45 - 15:00

26.06.2014


Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego

Wszystkie domy świadczą zgodnie z poziomem obowiązujących standardów usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, a zakres i formy świadczonych usług są dostosowywane do indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców.

Domy powiatu płockiego mają szczególnie bogatą ofertę w zakresie usług wspomagających. Wysoki poziom zajęć terapeutycznych ma swoje odzwierciedlenie w uzyskiwanych nagrodach, wyróżnieniach itp. Na uwagę zasługują osiągnięcia sportowe i artystyczne mieszkańców domów oraz organizowane w placówkach cykliczne imprezy kulturalno-sportowe z udziałem środowiska lokalnego.

Informacja o wolnych miejscach w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego (PDF - 2,15 MB)

29.08.2014


Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***