Niedziela, 28 maja 2017 r. Imieniny Augustyna, Jaromira, Wilhelma

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

Posiedzenie wyjazdowe Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 16.05.2017 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Spotkanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Spotkanie miało na celu zapoznanie członków rady z działalnością i zadaniami wykonywanymi przez Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Więcej informacji o posiedzeniu Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz zdjęcia.

18.05.2015


Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” - zaczynamy!

W dniach 11 - 12 maja 2017 r. został przeprowadzony warsztat podnoszący kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe w ramach realizowanego Projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych w powiecie płockim” w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX” Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Warsztat podnoszący kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe skierowany był do wychowanków zastępczych form opieki - w dwóch grupach wiekowych:

Więcej informacji o warsztacie podnoszącym kompetencje interpersonalne i społeczne oraz zawodowe w ramach realizowanego projektu.

16.05.2017


Spotkanie Inaugurujące kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych

W dniu 11 kwietnia 2017 roku dobyło się Spotkanie Inaugurujące kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem Starosty Płockiego Pana Mariusza Bieńka na czteroletnią kadencję obejmującą lata 2017 - 2021.

Spotkanie Inaugurujące nową kadencję Rady odbyło się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Więcej informacji o spotkaniu inaugurującym kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych.

27.04.2017


Realizacja Powiatowego Programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014 - 2019

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2046 ) powiat płocki zobowiązany jest do udostępnienia na potrzeby Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu w Płocku programów oraz rocznej informacji z ich realizacji.

W związku z powyższym bardzo proszę o przekazanie w formie ANKIETY informacji z realizacji „Powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w powiecie płockim na lata 2014-2019” za rok 2016.

Przekazane przez Państwa informacje posłużą ocenie skuteczności i efektywności realizowanych zadań, oszacowaniu postępu i skutków działań w ramach wyżej wymienionego Programu oraz uwzględnieniu ujawnionych nowych okoliczności i problemów, których nie można było przewidzieć i zaplanować podczas opracowywania Programu i które należy wziąć pod uwagę w trakcie jego trwania.

Ocena realizacji Programu będzie dokonywana przez Radę Powiatu w Płocku po uprzedniej konsultacji z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wypełnioną ANKIETĘ należy odesłać w terminie do 28 kwietnia 2017 roku na adres:

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
ul. Bielska 59
09-400 Płock

z dopiskiem ANKIETA
lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr@pcpr.plock.pl.

Załączniki do zapytania ofertowego (DOCX - 132 KB)

13.04.2017


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 - 2020, Edycja 2017 r.

W związku z realizacją zadań wojewody, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8642,ruszyl-senior.html oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-polityki-spole/informacje-wydzialu) zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 - 2020, Edycja 2017 r.

W 2017 r. środki finansowe w wysokości 30 min zł zostaną rozdysponowane na dwa moduły:

Zwracamy uwagę Państwa na istotne zmiany wprowadzone w procedurze konkursowej w 2017 r., w porównaniu do lat poprzednich. Przed upływem terminu składania ofert, Departament Polityki Senioralnej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn., śr., pt. w godz.: 9:00 - 12:00, pod nr tel. 22 661 18 80. Informacji w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim udziela pani Halina Stachura-Olejniczak - tel. 22 695 71 07.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny przesyłać oferty z dopiskiem "Konkurs Senior + Edycja 2017" w terminie do 13 marca 2017 r. w postaci papierowej listem poleconym (decyduje data wpływu), na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Polityki Społecznej
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta w wersji elektronicznej jest równoważna ofercie złożonej w postaci papierowej.

02.03.2017


Nabór wniosków na „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku

Samorząd Powiatu Płockiego przystąpił do realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

Wnioski należy składać w terminie od 2 stycznia 2017 roku do 20 lutego 2017 roku.

Szczegółowe informacje o Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 będą przyjmowane od 02 stycznia 2017 roku w ramach zadań:

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
 2. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków znajdą Państwo w zakładkach dotyczących poszczególnych zadań.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock, pokój 523.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum lub telefonicznie 24 267-68-34, 24 267-68-44.

02.01.2017


Akcja Gwiazdka 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku wsparło inicjatywę Pani Moniki Sikorskiej pod nazwą „Akcja Gwiazdka 2016” w ramach której przygotowano świąteczne paczki wypełnione zabawkami i słodyczami. Świąteczne paczki trafiły do najmłodszych podopiecznych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka funkcjonujących w powiecie płockim.

W ramach „Akcji Gwiazdka 2016” w dniu 16 grudnia 2016 r. została zorganizowana impreza mikołajkowa dla najmłodszych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z powiatu płockiego. W spotkaniu z podopiecznymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku udział wzięły inicjatorka "Akcji Gwiazdka 2016" Pani Monika Sikorska oraz Pani Małgorzata Żółtowska aktywnie zaangażowana w przygotowywanie świątecznych paczek.

Podczas spotkania obecny był również Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki, który pochwalił wspaniałą inicjatywę jaką było przygotowanie przepięknych świątecznych paczek dla wychowanków pieczy zastępczej z powiatu płockiego.

Więcej informacji o Akcji Gwiazdka 2016

21.12.2016


„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 roku.

Przypominamy, że:

 1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
 2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
 3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).
 4. W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Załączniki

Załącznik nr 1 Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów PWRMR III w 2017r. (DOC - 47 KB)

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2017 roku - Obszar B (XLSX - 26 KB)

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2017 roku - Obszar C (XLSX - 26 KB)

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2017 roku - Obszar D (XLSX - 27 KB)

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2017 roku - Obszar E (XLSX - 27 KB)

Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2017 roku - Obszar G (XLSX - 26 KB)

02.12.2016


Zmiana harmonogramu pracy Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Poradnictwo specjalistyczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku

Poradnictwo psychologiczne
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek 8:00 - 16:00
środa 7:30 - 11:30
czwartek 7:30 - 14:30
*Najlepszą formą kontaktu jest umówienie się telefonicznie na dzień i godzinę, tel. 24 267-68-37

Poradnictwo rodzinne
wtorek 14:00 - 17:00
czwartek 14:00 - 17:00
*Najlepszą formą kontaktu jest umówienie się telefonicznie na dzień i godzinę, tel. 24 267-68-37

Poradnictwo prawne
środa 13:00 - 17:00
piątek 13:00 - 17:00
*Najlepszą formą kontaktu jest umówienie się telefonicznie na dzień i godzinę, tel. 24 267-68-37

08.11.2016


Uwaga! Nowy druk wniosku o dofinansowanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje, że zmianie uległ druk wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (DOCX - 54 KB)

02.11.2016


Uwaga studenci!!!
Ważne zmiany w programie "Aktywny Samorząd"

18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia - do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
  Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.
 3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:
  1. pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania - po zawarciu umowy dofinansowania,
  2. druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania - po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;
 4. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego - nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.
 6. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku zamieszczony na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

26.10.2016


Uwaga! "Aktywny Samorząd" - wzory formularzy dla obszaru C3 i C4

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

Prosimy, aby oferenci/wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

14.07.2016


Wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego

Wszystkie domy świadczą zgodnie z poziomem obowiązujących standardów usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, a zakres i formy świadczonych usług są dostosowywane do indywidualnych potrzeb poszczególnych mieszkańców.

Domy powiatu płockiego mają szczególnie bogatą ofertę w zakresie usług wspomagających. Wysoki poziom zajęć terapeutycznych ma swoje odzwierciedlenie w uzyskiwanych nagrodach, wyróżnieniach itp. Na uwagę zasługują osiągnięcia sportowe i artystyczne mieszkańców domów oraz organizowane w placówkach cykliczne imprezy kulturalno-sportowe z udziałem środowiska lokalnego.

Informacja o wolnych miejscach w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego (PDF - 2,15 MB)

29.08.2014


Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***