Wtorek, 20 sierpnia 2019 r. Imieniny Bernarda, Sobiesława, Samuela

Przejdź do treści

Baner powitalny
Baner Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Szukaj w serwisie

Aktualności

Uwaga! Rusza nabór wniosków na wózki elektryczne!!!
Moduł I Obszar C zadanie 1

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywraca w roku 2019 dofinansowania na wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Więcej informacji o nabórze wniosków na wózki elektryczne

06.08.2019


Piknik integracyjny w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 6 Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, dnia 02 lipca 2019 r. na Placu Piknikowym Dębowym w Płocku zorganizowano Piknik integracyjny dla 35 uczestników projektu, w tym 20 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz dla grupy 15 osób z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, łącznie dla około 100 osób.

Więcej informacji o pikniku integracyjnym.

04.07.2019


Spotkanie superwizyjne dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dla rodzin zastępczych zawodowych

W dniu 26 czerwca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku we współpracy z „Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę” zorganizowało drugie z cyklu trzech spotkanie superwizyjne. Udział w spotkaniu wzięły zawodowe rodziny zastępcze oraz spokrewnione rodziny zastępcze z terenu powiatu płockiego. Spotkanie Superwizyjne, poprowadziły Pani Jolanta Zmarzlik oraz Alicja Budzyńska, ekspertki „Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez „Fundację Dajemy Dzieciom Siłę” finansowanego przez „Fundację Benefit Systems”. Ostatnie spotkanie superwizyjne przewidziane jest na miesiąc wrzesień 2019 r.

03.07.2019


Edukacja w terenie

W okresie od 14.03.2019 r. do 04.06.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku realizowało działania pn. „Edukacja w terenie”. Celem podjętych działań było zwiększenie wiedzy uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu płockiego na temat przemocy rówieśniczej i tematy pokrewne oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak doświadczanie przez dzieci krzywdy fizycznej i emocjonalnej.

Szkoleniem objęto łącznie 630 uczniów z 9 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie 4 gmin powiatu płockiego. W trakcie prowadzonych działań zrealizowano zajęcia na 5 tematów: „Przemoc dzieci względem dzieci”, „Agresja słowna”, „Prawa dla wszystkich”, „Dziecko w świecie emocji”, „O depresji wśród dzieci”. Przy realizacji w/w tematów zastosowano metody nauczania takie, jak: praca w grupie, analiza tekstu czytanego, rozmowa nauczająca, dyskusja, burza mózgów, prezentacja multimedialna, film edukacyjny.

07.06.2019


Warsztat z zakresu autoprezentacji w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 5 Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniach od 05 do 06 czerwca 2019 r. w Ośrodku Rekreacyjno-Szkoleniowym w Cierszewie w gminie Brudzeń Duży zorganizowano Warsztaty z zakresu autoprezentacji dla 35 uczestników projektu tj. 20 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą i 15 osób z niepełnosprawnością. Ponadto uczestnikom podczas warsztatów towarzyszyło 6 opiekunów.

Więcej informacji o warsztatach z zakresu autoprezentacji.

07.06.2019


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego pełen wzruszeń i podziękowań

Informacja o spotkaniu na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

03.06.2019


„Odczarować adopcję” - ważne spotkanie w płockim Starostwie

Informacja o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

05.04.2019


Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne w ramach projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 7 Projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w okresie od dnia 08 marca 2019 r. do dnia 19 marca 2019 r. dla 6 warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego zorganizowano „Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne”.

Więcej informacji o warsztatach aktywizacyjno-motywacyjnych w ramach projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

29.03.2019


Spotkanie superwizyjne dla rodzin zastępczych spokrewnionych, dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka

27 marca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku we współpracy z „Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę” zorganizowało pierwsze z cyklu trzech spotkanie superwizyjne. Superwizja jest m.in. procesem uczenia się, w którym uczestnik pracuje z bardziej doświadczonym specjalistą nad wzbogacaniem własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Udział w spotkaniu wzięli prowadzący rodzinne domy dziecka, zawodowe rodziny zastępcze oraz spokrewnione rodziny zastępcze z terenu powiatu płockiego. Spotkanie Superwizyjne, poprowadziły Pani Jolanta Zmarzlik oraz Alicja Budzyńska, ekspertki „Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez „Fundację Dajemy Dzieciom Siłę” finansowanego przez „Fundację Benefit Systems”.

Następne dwa spotkania superwizyjne przewidziane są na czerwiec oraz wrzesień 2019 r.

29.03.2019


Edukacja w terenie

W dniu 14 marca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku rozpoczęło organizację cyklu spotkań w szkołach na terenie powiatu płockiego z zakresu tematyki związanej z przemocą w rodzinie i tematów pokrewnych. Pierwsze spotkanie specjalistów Działu Pomocy Rodzinie i Interwencji kryzysowej z uczniami odbyło się 14.03.2019 r. w Szkole Podstawowej w Blichowie.

W zajęciach na temat "Przemoc dzieci względem dzieci" uczestniczyło 12 uczniów klas I-II, a w zajęciach pt. "O depresji wśród dzieci" uczestniczyło 17 uczniów klas VII - VIII.

Zajęcia planowane są do końca czerwca 2019 roku z możliwością kontynuacji w roku szkolnym 2019/2020.

26.03.2019


Warsztat z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

W związku z realizacją zadania nr 4 Projektu pt.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w dniach od 21 do 22 marca 2019 r. w Hotelu Kawallo w miejscowości Leonów w gminie Słubice zorganizowano Warsztat z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego dla 35 uczestników projektu tj. 20 osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą i 15 osób z niepełnosprawnością. Ponadto uczestnikom podczas warsztatów towarzyszyło 6 opiekunów.

Więcej informacji o warsztacie z zakresu kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz treningu ekonomicznego.

26.03.2019


Działanie integracyjne w ramach projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 6 projektu pt. „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniu 27 lutego 2019 r. dla 140 uczestników projektu z 6 warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu płockiego wraz z opiekunami odbyło się Działanie integracyjne w Kinie Helios w Płocku.

Więcej informacji o działaniu integracyjnym w ramach projektu „Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim”.

01.03.2019


Konferencja pn. „Umiejętności komunikacji interdyscyplinarnej w pracy z trudnym klientem”

Informacja o konferencji na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku.

22.02.2019


Szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 2 - Wsparcie pieczy zastępczej w dniach 06-08 lutego 2019 r. w Hotelu Trylogia w Zielonce zorganizowano szkolenie z zakresu dialogu motywacyjnego tzw. „DM” - dla 40 wychowanków pieczy zastępczej oraz 40 osób sprawujących pieczę zastępczą. Szkolenie przeprowadzili specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „ĄĘ” w Płocku.

Więcej informacji o szkoleniu z zakresu dialogu motywacyjnego.

12.02.2019


Szkolenie - warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”

W związku z realizacją zadania nr 1 - Wsparcie rodziny w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w dniu 11 stycznia 2019 r. zakończyło się szkolenie (warsztat kompetencji opiekuńczo-wychowawczych) zorganizowane dla 5 kandydatów na rodziny wspierające z terenu Gminy Bulkowo. Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim, w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. W ramach szkolenia zostało zorganizowanych 10 spotkań szkoleniowych. Rodziny wspierające będą nieść pomoc rodzinom z terenu Gminy Bulkowo mającym trudności opiekuńczo-wychowawcze. Podstawowym narzędziem działania na rzecz dzieci i młodzieży powinna być praca z rodziną, która jest ważna już w momencie przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności, a niezbędna wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys zagrażający dobru dziecka. W wyniku pracy z rodziną powinna ona osiągnąć zdolność prawidłowego funkcjonowania na tyle, aby bezpieczeństwo dzieci nie było zagrożone. Efektem pracy z rodziną powinno być wyeliminowanie zagrożenia zabrania dziecka z rodziny, lub zapewniony szybki powrót do rodziny dla tych dzieci, które z uwagi na ich dobro okresowo musiały zostać umieszczone poza rodziną.

24.01.2019


Projekt Liderzy Kooperacji

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Płocku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a Powiatem Płockim w ramach projektu „Liderzy kooperacji”. Celem projektu „Liderzy kooperacji” jest opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punku widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich. Projekt uwzględnia konieczność stworzenia modelu współpracy międzyinstytucjonalnej kompleksowo wspierającego osoby, rodziny pozostające w trudnej życiowej sytuacji oraz korzyści płynące ze współpracy w tym zakresie dla podmiotów świadczących pomoc dla tych osób poprzez wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym „Opisie projektu”.

Plakat projektu „Liderzy kooperacji”

Opis projektu „Liderzy kooperacji” (DOCX - 300 KB)

17.07.2018


Archiwum aktualności - 2019 r.

Archiwum aktualności - 2018 r.

Archiwum aktualności - 2017 r.

Archiwum aktualności - 2016 r.

Archiwum aktualności - 2015 r.

Archiwum aktualności - 2014 r.

Archiwum aktualności - 2013 r.

Archiwum aktualności - 2012 r.

Archiwum aktualności - 2011 r.

Serwis Starostwa Powiatowego w Płocku     Biuletyn Informacji Publicznej PCPR w Płocku     Serwis PFRON Serwis Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku Serwis Mazwieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Serwis Fundusze Europejskie

Dodaj do ulubionych

Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***   
Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***    Wolne Miejsca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Płockiego. Prosimy o kontakt tel. 24 267 68 36.   ***